اعلام از طریق سامانه پیام کوتاه

متقاضی میتواند در بخش ویزا درخواست نمایدی که مرحله آمادگی ویزا از طریق ارسال پیام کوتاه اطلاع رسانی شود.

در اینصورت، متقاضی دیگر در حالت نگرانی و انتظار نبوده و نیازی به تماس و مکاتبه برای اطلاع از نتیجه صدور ویزا و یا مراجعه حضوری به بخش ویزا جهت اطلاع از مراحل بررسی درخواست نمی باشد. بلافاصله پس از برگشت پاسپورت متقاضی، از طریق پیام کوتاه به متقاضی اطلاع رسانی میشود. بدین ترتیب، متقاضی دقیقا" از زمان آماده بودن مدارک خود مطلع شده و از مراجعه حضوری به بخش ویزا خودداری مینماید.

هزینه خدمات ارسال پیام کوتاه معادل 2 دلار می باشد که بطورجداگانه اخذ میگردد.