خدمات پستی

به منظور راحتی مشتریان مرکز ویزای روسیه خدماتی را در رابطه با پردازش مدارک ارسال شده از طریق پست ارائه می نماید.

گام اول:

آماده سازی مدارک مورد نیاز طبق نوع ویزای شما:

گام دوم:

آشنایی با قیمت و مبلغ خدمات پستی: *.

تعداد گذرنامه ها در یک بسته: 1 گذرنامه.

قیمت پردازش پستی: 15 دلار.

تحویل برگشتی (در رابطه با منطقه تعرفه ای): 5-10 دلار.

مجموع: 20-25 دلار.

*توجه نمایید! در قیمت عوارض کنسولی و سرویس دهی درج نشده است.

گام سوم:

ارسال بسته آماده مدارک به مرکز ویزای روسیه در تفلیس به آدرس ذکر شده در ذیل از طریق پست:

مرکز ویزای روسیه، ایرسا تجارت سایا رایا، واحد 209، ساختمان نماد الهیه، خیابان الهیه، تهران، ایران.

به هنگام دریافت بسته مدارک شما همکار و کارمند مرکز ویزاء با شما تماس برقرار می کند و فقط پس از آن صورت حساب را برای پرداخت برای شما ارسال می نماید.

گام چهارم:

پس از دریافت صورت حساب از مرکز ویزاء پرداخت مربوطه طبق جزئیات بانکی ذکر شده در صورت حساب صورت می گیرد.

پردازش و بررسی مدارک فقط از زمان دریافت تاییدیه مربوط به پرداخت وجه به حساب مرکز ویزاء صورت می گیرد.

در صورت ارسال بسته ناقص یا حتی وجود اشتباه و عدم دقت در مدارک مرکز ویزاء دارای این حق می باشد که مدارک را پس بدهد.