خدمات عکس

چنانچه متقاضی عکس پرسنلی بهمراه نداشته باشد و یا عکس وی مناسب ویزا نباشد، وی میتواند عکس مورد نیاز خود را در مرکز درخواست ویزا بگیرد.

هزینه خدمات عکس 5 دلار می باشد.