خدمات فتوکپی

متقاضی مییتواند از خدمات کپی و پرینت مدارک در بخش ویزا استفاده نماید.

هزینه ارائه خدمات کپی و پرینت جدا از هزینه خدمات اصلی اخذ میشود و برای هر صفحه معادل 1 دلار می باشد.