تکمیل پرسشنامه

مسئولین بخش ویزای روسیه کلیه اطلاعات لازم را براساس اطلاعات و مشخصات ارائه شده متقاضی بطور دقیق در فرم پرسشنامه ویزا درج مینمایند. این خدمات به صرفه جویی در وقت و اجتناب از معطلی ناشی از اشتباهات در جریان رسیدگی کمک می کند.

هزینه ارائه خدمات بصورت جداگانه اخذ میشود و برای هر صفحه فرم معادل 5 دلار می باشد.

متقاضی میتواند در همان موقع تحویل مدارک به مسئول بخش ویزا، درخواست دریافت این خدمات را نماید.