راه های ارتباطی

تلفن: +98 21 2635 3930

ایمیل: tehran@interlinkservice.ru

زمان مرکز ویزای روسیه:

به هنگام تکمیل فرم در سایت visa.kdmid.ru انتخاب کنید

محل ارائه فرم: مرکز ویزاء (تهران).

آدرس: ایران، تهران، خیابان الهیه، ساختمان نماد الهیه، واحد 209، مرکز ویزای روسیه، ایرسا تجارت سایا رایا

توجه نمایید!

اگر شما از قبل وقت رزرو نکرده باشید و یا تاخیر داشته باشید در این صورت به شما پیشنهاد می شود که مدارک را از طریق سالن VIP در ازاء پرداخت مبلغ اضافی تحویل دهید.